Obchodné podmienky

 
 
 

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu www.salomon.sk

1. Základné ustanovenia

Tieto VOP upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, kedy na jednej strane je prevádzkovateľ

Baumedia s.r.o.,
Molecova 4/D
841 04 Bratislava
IČO: 47 571 187

ako predávajúci (ďalej len „predávajúci“)

a na strane druhej je kupujúci, ktorý môže byť aj spotrebiteľom (ďalej len „kupujúci“).

Ďalšie informácie o predávajúcom sú uvedené na webovej stránke www.sansport.sk v sekcii „Kontakt“.

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 02/ 58272 172-3
fax č.: 02/ 58272 170

2. Objednávka

Kúpna zmluva na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe záväznej objednávky. Za záväznú objednávku sa považuje objednávka vykonaná prostredníctvom "nákupného košíka", objednávka prostredníctvom e-mailu, objednávka telefonická, ktorá bola predávajúcim následne potvrdená. Za potvrdenie objednávky sa považuje telefonický alebo e-mailový kontakt spravidla zo strany predávajúceho realizovaný po objednávke (v prípade telefonickej objednávky sa za potvrdenie objednávky považuje spravidla telefonický hovor, ak v ňom bol upresnený predmet, množstvo a cena objednávky, spôsob, cena a doba dodania). Predávajúci si vyhradzuje právo kontaktovať kupujúceho z dôvodu upresnenia doby a spôsobu dodania objednávky, obsahu objednávky (špecifikácia tovaru, množstvo tovaru), ceny tovaru. Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia. Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob a termín doručenia.

3. Storno objednávky

Storno objednávky zo strany kupujúceho.
Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru "na objednávku", ktoré bolo nutné na želanie kupujúceho zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Storno poplatok môže byť do výšky až 40% z celkovej ceny tovaru.

Storno objednávky zo strany predávajúceho.
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

* objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atd.)
* tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu tato čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 14-tich kalendárnych dní.

4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho.
V zmysle ustanovenia § 7 zákona O ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby v uvedenej lehote oznámil odstúpenie od zmluvy predávajúcemu elektronicky na e-mailovú adresu info@salomon.sk alebo písomne na adresu sídla predávajúceho.

V prípade, ak tovar nakupujete v súvislosti s vašou podnikateľskou činnosťou (o čom rozhoduje uvedenie IČO na nákupnom doklade), právo na odstúpenie nevzniká, nakoľko obchodný zákonník túto možnosť neumožňuje.

Pri odstúpení je nutné uviesť číslo objednávky, variabilný symbol a dátum nákupu a predložiť originál dokladu o kúpe tovaru.

Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí predávajúci kupujúcemu a kupujúci predávajúcemu všetky vzájomne prijaté plnenia.

Pokiaľ už kupujúci tovar obdržal a prevzal, zašle na svoje náklady tovar späť na prevádzku predávajúceho, kde predávajúci bez zbytočného odkladu posúdi stav vráteného tovaru.
V prípade, že je tovar vrátený predávajúcemu v inom ako neporušenom stave a obale, je kupujúci povinný nahradiť predávajúcemu hlavne náklady spojené s uvedením tovaru do pôvodného stavu a vzniknutú škodu na tovare (neúplný obsah, poškodený obal, opotrebovaný alebo znečistený tovar a pod.). Predávajúci je v prípade odstúpenia povinný kupujúcemu vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť.

Peniaze za vrátený tovar budú kupujúcemu vrátené najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy.

Tovar, prosíme, posielajte doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám (doporučene neznamená na dobierku).

Odstúpenie a tovar zasielajte na adresu:

BAUMEDIA, s.r.o.,
Molecova 4/D
841 04 Bratislava

V prípade odstúpenia od zmluvy na základe neopraviteľnej závady výrobku, alebo viacnásobného servisného zásahu (3x opakovaná tá istá závada alebo 4x rôzna závada potvrdená a uznaná servisným technikom, počas záručnej doby), je potrebné doložiť všetky servisné vyjadrenia, ktoré servis vydal vo vzťahu k predmetnému výrobku.

 

5. Dodacie podmienky

Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne, zvyčajne do 3-10 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky, ak nie je pri danom tovare uvedená dlhšia doba. Vo výnimočných prípadoch môže byť dodacia lehota dlhšia ako 10 dní, alebo dlhšia ako je uvedené pri danom tovare (v prípade, že je pri tovare uvedená dlhšia dodacia doba ako 10 dní), ale len po dohovore s kupujúcim. V prípade, že je pri tovare uvedené "na objednávku" alebo "na otázku", je potrebné prostredníctvom e-mailového alebo telefonického spojenia kontaktovať predávajúceho a doba dodania je upresnená individuálne.

Dodacia doba tovaru:

1) Skladom, dodávka tovaru do 3 pracovných dní

2) Skladom do 10dní – dodávka tovaru do 10 pracovných dní

3) Tovar momentálne nedostupný – na tento tovar je dlhšia dodacia lehota, tovar nedodávame alebo jeho výroba skončila

Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Súčasťou dodávky nie je inštalácia predmetu plnenia. Dopravu na adresu určenia zaisťuje predávajúci. Zásielka s tovarom vždy obsahuje nákupný doklad, ktorý slúži ako záručný list.

V prípade neosobného odberu tovaru (kuriér, špedičná doprava, pošta...) nie je v záručnom liste vyplnený dátum predaja, nakoľko nie je zrejmé, že kupujúci prevezme tovar. Pokiaľ je tovar v poriadku doručený, vyplňte si prosím dátum predaja, odpovedajúcemu nákupnému dokladu. V prípade rozporu medzi dátumom na záručnom liste a dátumom na nákupnom doklade nebude prípadná reklamácia uznaná.

Spôsob platby:

*Bankový prevod - platba vopred na účet Tatrabanka: 2925851594/1100
*Na dobierku - platba pri prebratí tovaru

Cena za dopravu:

*Osobné vyzdvihnutie BA a okolie (po dohode) - ZADARMO

*Slovenská pošta (1.trieda):

- objednaný tovar v hodnote do 99,-eur platba na dobierku 4,50.-eur
- objednaný tovar v hodnote nad 99,-eur - ZADARMO

*Kuriér (expresné doručenie, priamo na adresu):
- objednaný tovar v hodnote do 99,-eur platba bankovým prevodom – 4,00,-eur
- objednaný tovar v hodnote do 99,-eur platba na dobierku – 6,00.-eur
- objednaný tovar v hodnote nad 99,-eur platba na dobierku - ZADARMO


Rozvoz tovaru zaisťujeme po celej Slovenskej Republike.

6. Zodpovednosť za vady tovaru a záruka

Kupujúci je povinný prehliadnuť tovar bezprostredne po jeho prevzatí. Ak je zistené mechanické poškodenie obalu výrobku, je kupujúci povinný skontrolovať stav tovaru a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu, resp. prepravcu. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca, resp. prepravca, nakoľko všetok tovar je poistený. Na základe vyhotoveného záznamu bude kupujúcemu po uzavretí škodnej udalosti s dopravcom, resp. prepravcom poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový výrobok.

Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť okamžite po prevzatí zásielky. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia výrobku už nie je možné uznať. Pred prvým použitím je kupujúci povinný preštudovať si záručné podmienky a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť.

Kupujúci je povinný pri prevzatí výrobku (osobnom aj neosobnom) skontrolovať kompletnosť balenia. Pri doručení kuriérom, poštou a pod. musí kupujúci spísať reklamačný protokol na mieste o nekompletnosti balenia. Pri osobnom odbere je kupujúci povinný skontrolovať si obsah balenia okamžite, dodatočné reklamácie nebudú akceptované.

Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa ani reklamovať.

Záručná doba všetkým osobám, používajúcim výrobok pre účel podnikania alebo obchodu s daným výrobkom, nie je stanovená Občianskym zákonníkom a stanovuje ju konkrétny dovozca či výrobca. Záručná doba uvedená na našich stránkach je určená výhradne pre spotrebiteľov, nie pre podnikateľov, ktorí tovar kupujú v rámci svojej podnikateľskej činnosti (nákup na IČ).

V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (tzv. rozpor s kúpnou zmluvou), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadaviek kupujúceho buď výmenou tovaru, alebo jeho opravou. Ak taký postup nie je možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím tovaru o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia tovaru, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe tovaru alebo ak sa nedokáže opak. V prípade rozporu tovaru so zmluvou má kupujúci nárok na tzv. zjednanie nápravy a to:

* bezplatným uvedením spotrebného tovaru do stavu odpovedajúceho zmluve prostredníctvom opravy
* primeraným znížením kúpnej ceny
* náhradným dodaním tovaru
* odstúpením od zmluvy

Najprv môže kupujúci požadovať od predávajúceho bezplatnú opravu alebo bezplatné náhradné dodanie spotrebného tovaru. Kupujúci má právo na výmenu tovaru len vtedy, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neúmerné. O tom, či je vada úmerná, rozhodne predávajúci a to formou písomného posúdenia tejto vady. Na základe tohto rozhodnutia sa bude postupovať ďalej podľa zákona.

Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec zakúpená.

Predávajúci rozhodne o reklamácií ihneď, v zložitých prípadoch na základe vyjadrenia servisu. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady.

Postup reklamácie

Pri uplatňovaní reklamácie dodržujte prosím nasledujúci postup:

* Pošlite e-mail (alebo list) kde uvediete hlavne typ výrobku, jeho výrobné číslo, číslo nákupného dokladu a popis závady.
* Do 24 hodín (v pracovné dni) Vám budú zaslané informácie o ďalšom postupe.
* Pošlite tovar na určenú adresu spolu s popisom závady, záručným listom a dokladom o kúpe.

7. Ochrana osobných údajov

Internetový obchod www.sansport.sk je zaregistrovaný na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Vyhlasujeme, že náš systém je chránený proti zneužitiu osobných údajov a všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a zaobchádza sa s nimi vždy v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.
Všetky osobné údaje sú starostlivo chránené a nie sú za žiadnych okolností poskytnuté tretej strane.
Pre správne vybavenie vašej objednávky a informovania o jej stave potrebujeme poznať meno kupujúceho (prípadne meno firmy, IČO a kontaktnú osobu), adresu (fakturačnú a prípadne dodaciu), telefónny a e-mailový kontakt. Evidujeme všetky vaše objednávky, ktoré ste u nás realizovali.
Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie osobných údajov poskytnutých dobrovoľne kupujúcim na účely splnenia predmetu uzatvárané kúpnou zmluvou a využitie pre marketingové účely predávajúceho (hlavne pre zasielanie obchodných oznámení, dotazníkov, telemarketing), a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním zaslaným na e-mail adresu predávajúceho info@salomon.sk.

V prípade, že nechcete, aby boli vaše osobné údaje uložené v našej databáze, môžete si tovar objednať telefonicky, prípadne uveďte v "Poznámke k objednávke" žiadosť o ich vymazanie ihneď po jej vybavení.

Registráciou zákazníka, žiadateľa o novinky, účastníka ankety a ďalších iných foriem registrácie automaticky súhlasíte, že môžete byť informovaný o novinkách v našom internetovom obchode e-mailom alebo telefonicky. Ak si naďalej nebudete želať tieto informácie, máte možnosť kedykoľvek ich zasielanie ukončiť zaslaním e-mailovej správy na info@salomon.sk.

8. Záverečné ustanovenia


VOP platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronického formulára s objednávkou s výnimkou, ak je medzi oboma stranami vyslovene dohodnuté inak.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny VOP je splnená umiestnením na internetovej stránke www.corima.sk

Tieto VOP sú platné od 01.01.2015 a plne nahradzujú predchádzajúce VOP. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť VOP aj bez predchádzajúceho upozornenia.